Колко са магаретата

В едно село живеели двама селяни. Единият бил богат, а другият - беден. Богатият селянин имал много имот и добитък, бедният си нямал нищо.

Един ден богатият селянин подкарал пет магарета да ги продава на пазара. Вървял, подтичвал подире им, докато се уморил и яхнал едно от тях.

Като отпочинал малко, той преброил магаретата, които вървели напреде му с клепнали уши.

- Бре! Само четири! - викнал богатият селянин уплашен и скочил на земята. - Едно се е отлъчило, ще се върна да го намеря.

Но преди да се върне, богаташът преброил магаретата още веднъж и видял, че са пет. Зарадван, той се засмял до уши, метнал се пак на едно от магаретата и подгонил другите напреде си.

Подир някое и друго време отново се захванал да ги брои.

- Пак четири! - слисал се богатият селянин и почнал да мига.

Тъкмо в това време насреща му се задал бедният селянин.

- Съседе, моля те, кажи ми колко са магаретата, дето ги виждаш напреде си, защото когато ги броя от земята, излизат пет, а когато се метна на самара, едното се губи!

Бедният съсед се засмял и рекъл:

- Магаретата са шест, съседе, само че едното е с два крака.